reishi tea

Reishi Cappuccino

This reishi cappuccino is a great way to enjoy the healing benefits of a reishi mushroom tonic.